Reflection: connecting the dots

You have everything you ever had in mind: a nice family, a rewarding company, a good salary, a beautiful house, a luxury car, at least twice a year on vacation. And yet, you get home after a stressful work day and too little movement, you’re back behind the laptop, you’re too busy with your phone and you have a strange feeling that something is missing. But what is that „something“? Time for reflection!

Are you still the same passionate entrepreneur as when you started?

In 2005, Steve Jobs gave an impressive Speech to some graduates from Stanford University. He spoke about „connecting the dots“, about the events that influenced his life profoundly. Only when he allowed himself the time to look back and to think about the past did he see the connection between all these events. You can not connect the „dots“ when looking ahead; It can only be done when looking back.

The memorable speech from Jobs confirms my belief that, looking forward to the future, only makes sense and can bring „something“ if you also have the courage to look back on your life, to reflect: Who did you become? Did you fulfill your passion? How did your company develop? Are your core values still in line with your company values? What events can YOU connect together, which seeds did you plant that brought you the current harvest? Reflection gives you information on how to proceed with YOUR story.

Do you want more of the same or do you consciously choose „something“ better?

Looking back and observing, without judgment, and with the intention to learn something for improvement in the future, that is a reflection. Here the emphasis is on: learning something from something to improve, because if you do what you always did, you get what you always got. A statement that triggers me to wonder if I’m planting the right seeds for my best future, for my best fruits.

What do you want to change, improve your story, your life, your business? Is that „something“ that you miss not already within touching distance?

Anybody who never has time, can not handle it

Time and space are what you need to reflect. Simple so! But apparently not so simple. Research has shown that 80% of SME entrepreneurs say they have no time to work on the future of the company. Time in a crowded agenda and space in an overloaded head appear to be the most difficult factors to realize in the hectic daily lives of many entrepreneurs.

No project has ever succeeded without investment in people’s time and space for ideas. So if you want to find something or something in your life, your work, you want to improve your person, you will have to make choices and prioritize: what do you think is most important, what do you want to pay the most attention to: picking even more of the same fruits or planting the best seeds for the most delicious fruits?

Give yourself time for reflection and create more rest and space in your mind to work on the future of your story, your life, your business, what REALLY matters to you!

Marita van Herpen

Expeditionguide at Expedition RAW, a 5-day learning experience in the raw and pure beauty of Sicily. | www.expeditionraw.com

 

NL

Je hebt alles wat je ooit voor ogen had: een leuk gezin, een renderend bedrijf, een goed salaris, een mooi huis, een luxe auto, minstens twee keer per jaar op vakantie. Maar toch, je komt thuis na weer een (te) stressvolle dag van hard werken en te weinig beweging, je gaat weer achter de laptop, je bent te druk met je telefoon en hebt het onbestemde gevoel dat “iets” mist. Maar ja, wat is dat “iets”? Tijd voor reflectie!

Ben jij nog die gepassioneerde ondernemer van toen je begon?

In 2005 gaf Steve Jobs een indrukwekkende speech aan een aantal afgestudeerden van Stanford University. Hij vertelt over “connecting the dots”, over de gebeurtenissen die diep in zijn leven hebben ingegrepen. Pas toen hij zichzelf de tijd gunde om terug te kijken en het verleden te overdenken zag hij de verbanden tussen al deze gebeurtenissen. Je kunt de “dots” niet verbinden als je vooruit kijkt; het kan alleen als je terug kijkt.

De memorabele speech van Jobs bevestigen mij in mijn overtuiging dat het kijken naar voren, naar de toekomst, alleen zin heeft en “iets” op kan leveren als je de moed hebt om ook terug te blikken op je leven, te reflecteren: Wie ben je geworden? Heb je invulling gegeven aan jouw passie? Hoe heeft zich jouw onderneming ontwikkeld? Zijn jouw kernwaarden nog in lijn met die van jouw onderneming? Welke gebeurtenissen kun JIJ met elkaar verbinden, welke zaden heb je geplant die je de huidige oogst hebben gebracht? Reflectie geeft je informatie over hoe JIJ verder gaat met JOUW verhaal.

Wil je meer van hetzelfde of kies je bewust voor “iets” beters?

Terugblikken en observeren, zonder oordeel, en met de intentie om er iets uit te leren voor verbetering in de toekomst, dat is reflecteren. Hierbij ligt de nadruk op: ergens iets van LEREN om te kunnen verbeteren, want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Een uitspraak die mij triggert om me iedere dag weer opnieuw af te vragen of ik de juiste zaden aan het planten ben voor mijn beste toekomst, voor mijn lekkerste vruchten. Wat wil jij veranderen, verbeteren aan jouw verhaal, jouw leven, jouw onderneming? Is het “iets” dat je mist niet allang binnen handbereik?

Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan

Tijd en ruimte is wat je nodig hebt om te reflecteren. Simpel dus. Maar blijkbaar niet eenvoudig. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat 80% van MKB ondernemers zegt geen tijd te hebben om te werken aan de toekomst van het bedrijf. Tijd in een overvolle agenda en ruimte in een overloaded hoofd blijken de moeilijkst te realiseren factoren te zijn in het hectische dagelijkse leven van veel ondernemers.

Geen enkel project is ooit geslaagd zonder investering in tijd van mensen en ruimte voor ideeën. Dus als je het “iets” wilt vinden of iets in je leven, je werk, je persoon wilt verbeteren, zul je keuzes moeten maken en prioriteiten stellen: wat vind jij het belangrijkst, waar wil jij de meeste aandacht aan besteden: aan het plukken van nog meer van dezelfde vruchten of het planten van de beste zaden voor de lekkerste vruchten?

Gun jezelf de tijd voor reflectie en creëer meer rust en ruimte in je hoofd om te werken aan de toekomst van jouw verhaal, jouw leven, jouw onderneming, aan hetgeen ECHT belangrijk voor jou is!

Marita van Herpen

Expeditionguide at Expedition RAW, a 5-day learning experience in the raw and pure beauty of Sicily. | www.expeditionraw.com